Egzamin zawodowy

2015 - 2016


NOWY EGZAMIN


Sesja egzaminacyjna 163: maj - czerwiec 2016

W terminie nieprzekraczalnym do 30.01.2015 należy złożyć deklaracje na egzamin potwierdzający kwalifikacje w zawodzie w sesji maj - czerwiec 2016.
Dotyczy to szczególnie uczniów klas trzecich oraz uczniów poprawiających dotychczasowe wyniki. Poprawiać wynik egzaminu można jedynie w przypadku znanego jego wyniku.

Pobierz druk deklaracji (doc)

163


Deklaracje należy składać u Kierownika Szkolenia Praktycznego w pokoju 11.

Kierownik Szkolenia Praktycznego
Mgr inż. Ryszard Rupniewski

Sesja egzaminacyjna 161: styczeń – luty 2016

Harmonogram części pisemnej egzaminu zawodowego

Harmonogram części praktycznej egzaminu zawodowego

Zobowiązuję wszystkich uczniów, którzy mają zamiar przystąpić do egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie w sesji zimowej 2016 do złożenia deklaracji przystąpienia do egzaminu w terminie do 08.09.2015  tylko do Kierownika Szkolenia Praktycznego p.11 budynek A.
Deklaracje w wersji elektronicznej będą jak najszybciej opublikowane na stronie internetowej po opublikowaniu na stronie OKE.
Wzór wersji papierowej można otrzymać u wychowawcy klasy lub Kierownika Szkolenia Praktycznego. Pobierz wzór deklaracji (docx)
Numer Ośrodka 101601-0731A
Deklaracje winni złożyć uczniowie klas (w nawiasach dane do wypełnienia):
- technik informatyk (3Ti, 3TiT kwalifikacja E.12 Montaż i eksploatacja komputerów osobistych oraz urządzeń peryferyjnych zawód technik informatyk 351203), Pobierz szablon (docx)
- technik teleinformatyk (3TiT kwalifikacja E.15 Uruchamianie oraz utrzymanie terminali oraz przyłączy abonenckich  technik teleinformatyk 351103), Pobierz szablon (docx)
- technik elektryk (3TE kwalifikacja E.07 Montaż i konserwacja maszyn i urządzeń elektrycznych zawód technik elektryk 311303),
- technik mechatronik (3TMt kwalifikacja E.03 Montaż urządzeń i systemów mechatronicznych zawód technik mechatronik 311410).
Klasy czwarte:
- technik informatyk (4Ti, 4TiT kwalifikacja E.14 Tworzenie aplikacji internetowych i baz danych oraz administrowanie danymi zawód technik informatyk 351203), Pobierz szablon (docx)
- technik elektryk (4TE kwalifikacja E.24 Eksploatacja maszyn, urządzeń i instalacji elektrycznych zawód technik elektryk 311303),
- technik elektronik (4TiEt kwalifikacja E.20 Eksploatacja urządzeń elektronicznych zawód technik elektronik 311408),
- technik mechatronik (4Mt kwalifikacja E.19 Projektowanie i programowanie urządzeń i systemów mechatronicznych zawód technik mechatronik 311410).
- technik mechanik (4TM kwalifikacja M.44 Organizowanie i nadzorowanie procesów produkcji maszyn i urządzeń zawód technik mechanik 311504).
- technik hotelarstwa (4TH kwalifikacja T.12 Obsługa gości w obiekcie świadczącym usługi hotelarskie zawód technik hotelarstwa 422402). Pobierz szablon (docx)
Termin złożenia deklaracji obowiązuje wszystkich  zdrowych i chorych (nawet przy pobycie ucznia w szpitalu deklaracja musi dotrzeć do Kierownika).


Sesja egzaminacyjna 153: wrzesień – październik 2015

Przypominam, że część pisemna egzaminu odbędzie się 08 września 2015r.g.10.00, a część praktyczna 08 października 2015r wg harmonogramu. Sale egzaminacyjne zostaną podane w późniejszym terminie.


Odbiór dyplomów potwierdzających kwalifikacje zawodowe

Wydanie dyplomów potwierdzających kwalifikacje zawodowe:

od piątku, 28 sierpnia 2015r, od godz.10.00

w sekretariacie szkoły.


Harmonogram egzaminów potwierdzających kwalifikacje w zawodzie (nowy egzamin) w sesji letniej – maj – lipiec 2015


Deklaracje na egzamin "poprawkowy" dla kwalifikacji E.3, E.7, E.12 

sesja wrzesień - październik - listopad 2015

Zgodnie z komunikatem Dyrektora CKE informuję, że termin składania deklaracji na egzamin "poprawkowy"  dla kwalifikacji E.3, E.7, E.12 upływa 17 kwietnia 2015r.

Jest to termin po którym żadne deklaracje nie będą przyjmowane przez OKE.

Wzory deklaracji:

E3 Montaż urządzeń i systemów mechatronicznych (doc)

E7 Montaż i konserwacja maszyn i urządzeń elektrycznych (doc)

E12 Montaż i eksploatacja komputerów osobistych oraz urządzeń peryferyjnych (doc)


Nowy egzamin - procedury

 PROCEDURY organizowania i przeprowadzania egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie od 2014 roku (pdf)

 


STARY EGZAMIN

Uwaga absolwenci chcący poprawić wynik „starego egzaminu”

30.09.2015 upływa termin zgłaszania uczniów do egzaminu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe („stary” egzamin zawodowy) na sesję zimową 2016 roku. Wypełniamy deklaracje wg starego wzoru.

Deklaracje składamy do Kierownika Szkolenia praktycznego p. 11 budynek A


Harmonogram egzaminów potwierdzających kwalifikacje zawodowe w ZSP nr 1 w Tomaszowie Maz. w sesji letniej 2015


 

Wypełnione poprawnie deklaracje należy złożyć do 30 września u Kierownika Szkolenia Praktycznego pokój 11 budynek główny.

Deklaracje należy wypełnić drukowanymi literami
Symbol i nazwę zawodu należy wpisać zgodnie z poniższym wykazem:
311[07] technik elektronik
311[08] technik elektryk
311[20] technik mechanik
311[50] technik mechatronik
312[01] technik informatyk
312[02] technik teleinformatyk
341[04] technik hotelarstwa.
W rubryce oddział należy wpisać {podobnie jak w deklaracji maturalnej} symbol odpowiadający klasie: A – 4H, B – 4MH, C – 4Ti, D – 4E, E – 4Mt, F – 4TEt, G – absolwenci z ubiegłych lat, którzy zdają poprawkową maturę, H – absolwenci z ubiegłych lat, którzy nie zdają poprawkowej matury.
W przypadku posiadania opinii (orzeczenia) poradni psychologiczno – pedagogicznej o konieczności dostosowania warunków i formy przeprowadzenia egzaminu do indywidualnych potrzeb należy zaznaczyć właściwy kwadrat i przedłożyć kopię orzeczenia.
Należy zakreślić kwadrat  z wyrażeniem zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów związanych z egzaminem
W celu usprawnienia odbioru deklaracji wskazane jest wypełnienie danych w druku potwierdzenia przyjęcia deklaracji.

 

Deklaracja przystąpienie do egzaminu (doc)

Potwierdzenie przyjęcia deklaracji (doc)

Procedury - stary egzamin informacja dla uczniów (pdf)

Losowe zdjęcie

"Drzwi otwarte"

Zapraszamy
do ZSP  NR 1
w poniedziałek
21 marca 2016r.
od 9.00 do 13.00

Biuletyn Informacji Publicznej
 

Projekty

25brygada
wataon
logorocteraa
ecdl

Wywiadówki

10.09.2015
29.10.2015 - kl. IV
18.11.2015 - kl. I-III
10.12.2015 - kl. IV
14.01.2016
28.04.2016

Dzwonki

1.  08:00 - 08:45
 2.  08:50 - 09:35
 3.  09:40 - 10:25
 4.  10:35 - 11:20
 5.  11:25 - 12:10
 6.  12:35 - 13:20
 7.  13:25 - 14:10
 8.  14:15 - 15:00
 9.  15:05 - 15:50
10. 15:55 - 16:40
11. 16:45 - 17:30

Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1
97-200 Tomaszów Mazowiecki
ul. Św. Antoniego 29
www.zsp1.edu.pl

zsp1@zsp1.edu.pl
zsp1.sekretariat@onet.eu

Sekretariat (centrala):

tel/fax: 44 7245515 
tel: 44 7244317

Dyrektor ZSP 1
mgr Dariusz Kwiatkowski

Wicedyrektor
mgr Jolanta Nikodemska

Wicedyrektor ZSP 1
mgr Arkadiusz Broniarek

Copyright (c) ZSP nr 1. All rights reserved.
Designed by zsp1.edu.pl