Klasa wojskowa

Nasza szkoła, wychodząc naprzeciw zapotrzebowaniu na nowe formy kształcenia, zwiększenia jego atrakcyjność poprzez przedstawianie innej, ciekawej oferty edukacyjno-zawodowej, łączącej możliwości poznania specyfiki i zdobycia ciekawego zawodu, jakim jest zawód żołnierza, z jednoczesnym wychowaniem młodzieży w duchu patriotyzmu, połączonym z kształceniem postaw obywatelskich, pragnie stworzyć możliwość podjęcia nauki w klasie wojskowej, co dawałoby naszej młodzieży taką właśnie szansę.

001

Podjęcie nauki w naszej klasie wojskowej uwarunkowane byłoby nie tylko samymi chęciami, ale przede wszystkim:

- wynikami egzaminu gimnazjalnego,
- wynikami osiągniętymi podczas sprawdzianu z wychowania fizycznego w myśl zasady – sprawni jak żołnierze,
- rozmowy kwalifikacyjnej,
- świadectwa zdrowia.

Kandydaci do klasy wojskowej zwiększaliby swoje szanse poprzez punkty dodatkowe za osiągnięcia, takie jak:

- ukończenie gimnazjum z wyróżnieniem,
- udział w konkursach, olimpiadach przedmiotowych,
- osiągnięcia sportowe i artystyczne,
- ocenę wzorową z zachowania na świadectwie gimnazjalnym.
001
 

Nauka w klasie wojskowej, oprócz uzyskania matury i właściwego poziomu wiedzy, stwarzałaby szansę zdrowej rywalizacji poprzez wyjście poza ramy obowiązującego szkolnego systemu oceniania i stworzenie dodatkowej motywacji w postaci możliwości zdobywania kolejnych stopni awansu, co uwidoczni się na noszonym mundurze. Uczniowie nabędą wiedzę, umiejętności i postawy, które stanowić będą zasadniczy składnik kwalifikacji zawodowych, stanowiących główny warunek realizacji zadań zawodowych oraz będą stanowiły podbudowę do podjęcia pracy w szeregach wojska lub kontynuacji nauki w szkołach wojskowych lub cywilnych.

001


Przygotowanie ogólnokształcące, ze szczególnym uwzględnieniem przedmiotów ścisłych, da gwarancję bezproblemowego wejścia ucznia klasy wojskowej, podejmującego pracę w wojsku, w środowisko nowoczesnych technologii stosowanych we współczesnej wojskowości.

Ofertę podjęcia nauki w tej klasie kierujemy zarówno do chłopców, jak i dziewcząt.

Wymienione założenia i cele, które pragniemy osiągnąć realizowane będą poprzez wprowadzenie dodatkowego modułu nauczania, jakim będzie szkolenie wojskowe. W ramach szkolenia wojskowego uczniowie zostaną zapoznani ze specyfiką zawodu żołnierza, historią wojskowości i zagadnieniami bezpieczeństwa narodowego.

Zajęcia prowadzone będą przez doświadczonego emerytowanego oficera 25 Brygady Kawalerii Powietrznej, posiadającego odpowiednie wykształcenie i przygotowanie pedagogiczne, oraz instruktorów 25 Brygady Kawalerii Powietrznej, na podstawie podpisanego porozumienia o współpracy między Jednostką Wojskową 4391 – 7 Dywizjonem Ułanów Lubelskich w  Tomaszowie Mazowieckim a Zespołem Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1 w Tomaszowie Mazowieckim oraz planem współpracy w/w jednostki wojskowej z ZSP Nr 1, co dodatkowo podniesie ich poziom, a także prestiż wśród pozostałych uczniów naszej szkoły.

Uczniowie klasy wojskowej będą umundurowani, co w zdecydowany sposób wpłynie na ich rozpoznawalność, jak również zdyscyplinowanie, karność, odpowiedzialność oraz kształtowanie cech takich jak: zespołowość, przestrzeganie regulaminów, solidarność, dbałość o wygląd zewnętrzny i poszanowanie dla symboli narodowych poprzez kształcenie postaw społecznych oraz zasady zachowania w mundurze.

Uczniowie zobowiązani będą nosić mundury w dniu, w którym prowadzone będzie na terenie szkoły szkolenia wojskowe, jak również podczas zajęć odbywanych na terenie jednostki wojskowej, w czasie uroczystości szkolnych, obozów i wyjazdów na wycieczki szkoleniowe oraz uroczystości patriotyczno-religijnych organizowanych zarówno w szkole, jak i poza nią z udziałem młodzieży szkolnej.

Szkolenie wojskowe odbywać się będzie raz w tygodniu w wymiarze trzech (3h) godzin na terenie szkoły, oraz zgodnie z planem szkolenia na terenie jednostki wojskowej.

001
Program nauczania obejmować będzie m.in.:

- regulaminy Sił Zbrojnych RP, musztrę, podstawy taktyki i logistyki wojskowej,
- szkolenie z zakresu rozpoznania i łączności,
- kształcenie obywatelskie, przysposobienie obronne,
- historię wojskowości,
- terenoznawstwo, obronę cywilną,
- szkolenie sanitarne /medyczne,
- sztuki walki (podstawy sztuki walki wręcz),
- udział w obozach szkoleniowo - kondycyjnych na terenie jednostki wojskowej,
 

 001

Ponadto uczniowie będą uczestniczyć w takich przedsięwzięciach jak:
- wyjazdy na targi obronności,
- zwiedzanie jednostek wojskowych 25 BKPow,
- dni otwarte koszar,
- spotkania z kombatantami,
- prezentacja uzbrojenia żołnierzy 25 BKPow połączone ze szkoleniem strzeleckim w oparciu o kompleks "Śnieżnik",
- zawody sprawnościowe,
- szkolenie z zakresu podstaw survivalu i bytowania w terenie.


W ramach kształcenia ogólnokształcącego pragniemy położyć nacisk na rozwijanie takich kompetencji kluczowych dla zawodu żołnierza jak:

- języki obce,
- matematyka,
- fizyka,
- wychowanie fizyczne.

Po ukończeniu szkoły, nasi uczniowie przygotowani będą, poza wiedzą ogólną, do testów sprawnościowych i językowych na uczelniach wojskowych oraz będą posiadać odpowiednio wysoki poziom wiedzy i umiejętności ogólnowojskowych, znajomości zasad musztry i żołnierskiego zachowania oraz wiedzy specjalistycznej, który w sposób szczególny predysponował ich będzie do zdobycia zawodu żołnierza.

001

 

 

 

 

Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1
97-200 Tomaszów Mazowiecki
ul. Św. Antoniego 29
www.zsp1.edu.pl

zsp1@zsp1.edu.pl
zsp1.sekretariat@onet.eu

Sekretariat (centrala):

tel/fax: 44 7245515 
tel: 44 7244317

Dyrektor ZSP 1
mgr Dariusz Kwiatkowski

Wicedyrektor
mgr Jolanta Nikodemska

Wicedyrektor ZSP 1
mgr Arkadiusz Broniarek

Copyright (c) ZSP nr 1. All rights reserved.
Designed by zsp1.edu.pl