Matura 2021/2022

Rok szkolny 2021-2022


MATURY 2022

pioro

Egzaminy maturalne odbywać się będą
od 4 do 20 maja 2022 roku.

Rozpoczynamy  od 4 maja – język polski na poziomie podstawowym o godz.9.00

5 maja – matematyka na poziomie podstawowym o godz.9.00

6 maja – język angielski – godz.9.00,  oraz język niemiecki o godz.14.00 na poziomie podstawowym.

Egzaminy  odbędą się na hali gimnastycznej oraz w salach lekcyjnych zgodnie z przesłaną informacją.  Zostały również wywieszone w gablotach budynku A, na I piętrze.

Uczniowie piszący na hali czyli sala 1 wchodzą dwoma wejściami:

1 wejście: zewnątrz od strony parkingu od nr 1 do 40
2 wejście: przy Sali fitness od nr 41 do 97.

Absolwenci mają wyznaczone następujące sale:

Poziom podstawowy

język polski – hala czyli sala 1,
matematyka – sala 110 i 222,
język angielski – sala 15, 
język  niemiecki – sala 23.

Poziom rozszerzony

język  angielski – sala 26,
matematyka – sala 20,
fizyka – sala 207,
język polski – sala 21,
wos – sala 21,
historia – sala 21,
historia sztuki – sala 21.

Zdający w salach lekcyjnych przychodzą do szkoły  na godz.8.15, a piszący na hali – sala 1 – na godzinę 8.00. Wszyscy w stroju galowym z dowodem tożsamości z fotografią, absolwenci lat poprzednich również ze świadectwem ukończenia szkoły. Każdy zdający winien posiadać długopis z czarnym tuszem, na matematykę: linijkę i cyrkiel. Tablice metamatematyczne i fizyczne, słowniki i kalkulatory – zapewnia szkoła.

Szatnia będzie czynna w budynku B, a dla piszących w budynku A – w sali nr 6

Nie przynosimy zbędnych rzeczy na czas matur, w tym urządzeń telekomunikacyjnych /np. telefon, zegarek/, książek, maskotek. Na teren szkoły mogą wejść wyłącznie zdający, nauczyciele, inni pracownicy szkoły, obserwator oraz osoby zaangażowane w przeprowadzenie egzaminu. Informacji dot. egzaminu maturalnego udziela wicedyrektor – Urszula Seredyn

Niech ten egzamin zakończy się Waszym wielkim sukcesem. Jasnego, otwartego umysłu, opanowania stresu i wiary we własne siły – życzy Wam Dyrekcja i Rada Pedagogiczna.

POWODZENIA

czterolista koniczyna


 

 

MATURZYSTO 2022 - OSTATECZNE ZMIANY

Przypominamy uczniom oraz absolwentom przystępującym do egzaminu maturalnego w maju 2022 roku, iż dnia 7 lutego mija termin przyjmowania deklaracji ostatecznych oraz przyjmowania brakującej dokumentacji uprawniającej do dostosowania warunków i form egzaminu maturalnego.

Prosimy osoby zainteresowane o zgłaszanie się do p. wicedyrektor Urszuli Seredyn, Budynek A pokój 11, od godz.8.00 do 15.00

 

 


Rok szkolny 2020-2021


UWAGA   24 SIERPNIA  POPRAWIAMY MATURY  

Poprawkowe egzaminy maturalne odbędą się będą 24 sierpnia 2021 r o godzinie 9.00. Przystępują do nich uczniowie, którzy złożyli w naszej szkole pisemne oświadczenie o chęci  przystąpienia do egzaminu poprawkowego, w terminie do dnia 12 lipca 2021.

Zdający zobowiązany jest posiadać dowód tożsamości z fotografią, świadectwo ukończenia szkoły, własne materiały piśmienne - długopis z czarnym wkładem, oraz na matematykę linijkę i cyrkiel, ewentualnie wodę mineralną. Szkoła zapewnia słowniki, tablice matemat.- fiz. oraz kalkulatory.


Egzaminy przeprowadzone będą w następujących salach:
Sala 6 – język angielski
Sala 12 – język niemiecki
Sala 5 – język polski
Sala 5, 26, 222 – matematyka


Listy umieszczone będą na drzwiach w/wym. sal, oraz w gablotach, obok gabinetu wicedyrektora  w budynku A. Szatnia dla zdających w budynku A będzie w sali nr 2,  oraz dla zdających w budynku B, przy wejściu.
Na egzamin może przyjść wyłącznie zdający, nauczyciel, inny pracownik szkoły, obserwator lub inna osoba zaangażowana w przeprowadzanie egzaminu bez objawów chorobowych kompatybilnych z objawami COVID-19 .Wszyscy przestrzegamy zasad bezpieczeństwa: przemieszczamy się w maseczkach, zachowujemy 1,5 m odstęp, korzystamy z środków dezynfekujących. Nie przynosimy zbędnych rzeczy, w tym urządzeń telekomunikacyjnych, książek, maskotek.

Drodzy Absolwenci pozostało kilka dni do egzaminu, wykorzystajcie ten czas  na utrwalenie   i uporządkowanie wiedzy, by osiągnąć jak najlepszy wynik.
POWODZENIA.

 

Wręczenie ŚWIADECTW MATURALNYCH

Wręczenie ŚWIADECTW MATURALNYCH
odbędzie się dnia 5 lipca 2021 roku o godz. 13.00
na AULI
w Zespole Szkół Ponadpodstawowych nr 1
im. Tadeusza Kościuszki w Tomaszowie Maz.

Wyniki egzaminu maturalnego

 (w terminie głównym i dodatkowym) zarówno na poziomie podstawowym i rozszerzonym ogłoszone zostaną 5 lipca 2021 r. o godzinie 8:30, a dla osób poprawiających egzamin w sierpniu - 10 września 2021 r.

Maturzyści, aby poznać wyniki, będą musieli zalogować się na portal uruchomiony przez Okręgową Komisję Egzaminacyjną w Łodzi. Wpisać swój indywidualny login i hasło, który każdy abiturient  poznał w szkole / w kopercie na egzaminie maturalnym/.

Egzamin maturalny w 2021 r. uznawany jest za niezdany jeśli absolwent nie otrzymał co najmniej 30% z możliwych punktów z jednego przedmiotu lub więcej przedmiotów obowiązkowych w części pisemnej lub egzamin z danego przedmiotu obowiązkowego został mu unieważniony.
 
 Niezdana matura z jednego przedmiotu
Do matury poprawkowej, która odbędzie się 24 sierpnia 2021 r. mogą przystąpić absolwenci, którzy nie zdali tylko jednego egzaminu pisemnego pod warunkiem, że przystąpili do wszystkich egzaminów obowiązkowych i żaden z tych egzaminów nie został unieważniony (najczęściej z powodu stwierdzenia niesamodzielnego rozwiązania zadania).
 
Niezdana matura z dwóch lub więcej przedmiotów
Osoby, które nie zdały matury z więcej niż jednego przedmiotu obowiązkowego lub egzamin został im unieważniony będą mogły ponownie przystąpić do egzaminu maturalnego w okresie 5 lat licząc od października roku, w którym przystąpiły do egzaminu maturalnego po raz pierwszy. Czyli najwcześniej w maju 2022 r.
 
Poprawa wyniku egzaminu maturalnego
Osoby, które zdały maturę w 2021 r. (uzyskały minimum 30% z możliwych punktów), ale chciałyby poprawić uzyskany na egzaminie wynik z przedmiotów obowiązkowych lub dodatkowych będą mogły to zrobić w okresie 5 lat licząc od października roku, w którym przystąpiły do egzaminu maturalnego po raz pierwszy. Oznacza to, że pierwsza kolejna szansa będzie możliwa w maju 2022 r.
 
 
Termin poprawkowy matury 2021
Absolwent, który spełnia wymagania do przystąpienia do egzaminu poprawkowego (nie zdał tylko jednego egzaminu pisemnego oraz przystąpił do wszystkich egzaminów obowiązkowych) w terminie 7 dni od ogłoszenia wyników matury, czyli nie później niż do 12 lipca 2021 r. składa przewodniczącemu zespołu egzaminacyjnego (dyrektor  szkoły) pisemne oświadczenie o chęci  przystąpienia do egzaminu poprawkowego.
Egzamin maturalny w części pisemnej w terminie poprawkowym odbędzie się we wtorek 24 sierpnia 2021 r. o godzinie 9:00.  Następnie, deklaracja musi zostać przesłana do dyrektora okręgowej komisji egzaminacyjnej. Informację o tym, gdzie odbędzie się nasz egzamin otrzymamy nie później niż do 10 sierpnia 2021 roku. A w jaki sposób poznamy tę informację? Na stronie internetowej okręgowej komisji egzaminacyjnej.
Kto może przystąpić do egzaminu poprawkowego? Osoba, która nie zdała egzaminu wyłącznie z jednego przedmiotu obowiązkowego w części pisemnej, pod warunkiem, że przystąpiła do wszystkich egzaminów z przedmiotów obowiązkowych w części pisemnej i żaden z tych egzaminów nie został jej unieważniony.


ZA TYDZIEŃ MATURY Sowa1

 

Egzaminy maturalne odbywać się będą w terminach:  4–20.05.2021r.

 


Na egzamin może przyjść wyłącznie zdający, nauczyciel, inny pracownik szkoły, obserwator lub inna osoba zaangażowana w przeprowadzanie egzaminu bez objawów chorobowych kompatybilnych z objawami COVID-19 .Wszyscy przestrzegamy zasady bezpieczeństwa przesłane w poprzednim komunikacie: bezwzględnie przemieszczamy się w maseczkach, zachowujemy 1,5 m odstęp, korzystamy z środków dezynfekujących, unikamy spotkań w grupach.

Zdający zobowiązany jest posiadać dowód tożsamości z fotografią, absolwenci lat ubiegłych również świadectwo ukończenia szkoły. Każdy zdający ma obowiązek posiadać własne materiały piśmienne – długopis z czarnym tuszem, linijkę, cyrkiel, lupę /wg komunikatu/ . Nie przynosimy zbędnych rzeczy na czas matur, w tym urządzeń telekomunikacyjnych, książek, maskotek.

Szkoła zapewnia słowniki, tablice matemat. i fiz., wodę mineralną oraz kalkulatory.

W dn. 4.05.21, godz.9.00  jest egzamin z języka polskiego – pp ,

5.05.21, godz.9.00 z matematyki – pp.

Uczniowie z klas 4IT, 4H, 4E, 4I piszą w Sali nr 1 czyli  w Sali gimnastycznej,  do której są dwa wejścia. Pierwsze wejście od parkingu przy ul. Kawki – dla uczniów od 1 do 60 numeru na liście zdających. Szatnia dla tej grupy jest przewidziana w Sali 25 w budynku B.

Drugie wejście do Sali nr 1 czyli Sali gimnastycznej – to główne wejście do budynku C,  dla uczniów od nr 61 do 112 na liście zdających,  z szatnią przy Sali gimnastycznej.

Uczniowie klas 4 Met i 4 Mtw piszą na auli to jest sala nr 2, wchodzą wejściem – „przy żołnierzykach”,  korzystają z szatni przy auli.

Absolwenci lat ubiegłych piszą  egzamin maturalny z języka polskiego w stołówce, to jest sala nr 3. Wchodzą wejściem  od zaplecza stołówki. Gdzie również przewidziana jest dla tej grupy szatnia. Natomiast matematykę piszą w stołówce, zwanej Salą nr 3  oraz w Sali nr 5 i Sali nr 18 w budynku A.

W dniu 6.05.21 godz.9.00 odbywać się będzie egzamin z języka  angielskiego  pp – przydział sal zarówno na język angielski jak i  przedmioty zdawane w zakresie rozszerzonym jest  umieszczony na tablicach w budynku A i C.

Na egzamin z języka polskiego oraz matematyki uczniowie przychodzą do szkoły na godzinę 8.00, natomiast na języki i pozostałe egzaminy na godzinę 8.30.

Drogi Maturzysto,
nigdy nie zbaczaj z wybranej drogi,
którą obrałeś w wędrówce życia,
choćby Ci ciernie raniły nogi,
a cel, wydawał się nie do zdobycia!

Dyrekcja i Rada Pedagogiczna życzy Wam otwartości umysłu, łatwych zadań, połamania piór, optymizmu i dużo wiary we własne siły! Dacie radę, powodzenia!

sowa2


WAŻNA  INFORMACJA DLA  ABSOLWENTÓW

w sprawie wydania ŚWIADECTWA DOJRZAŁOŚCI W 2021

 
1.  Absolwenci, którzy w latach ubiegłych (2016-2020) nie otrzymali świadectwa dojrzałości ponieważ: 
1/ nie zdali jednego lub więcej egzaminów obowiązkowych w części ustnej oraz/lub
2/ nie przystąpili do  egzaminu z jednego przedmiotu dodatkowego na poziomie rozszerzonym, ale zdali egzaminy z wszystkich przedmiotów obowiązkowych w części pisemnej (tj. języka polskiego, matematyki i języka obcego na poziomie podstawowym), mogą w 2021 r. uzyskać świadectwo dojrzałości bez przystępowania do "brakujących " egzaminów.
 
2.  Absolwenci, o których mowa wyżej składają do dyrektora właściwej OKE, w naszym przypadku w Łodzi, wniosek do 31 maja 2021 r.- załącznik nr 31.
 
3. Absolwenci LO, którzy przystąpili do egzaminu maturalnego po raz pierwszy w 2015 r., 
i do 2020 r. włącznie nie uzyskali świadectwa dojrzałości w 2021 r. muszą przystąpić do egzaminu maturalnego w pełnym zakresie (do wszystkich egzaminów obowiązkowych w części pisemnej), ponieważ w październiku 2020 r. upłynął 5-letni okres, w którym absolwent może przystąpić do egzaminu z przedmiotów obowiązkowych na warunkach obowiązujących w roku, w którym przystępował do egzaminu po raz pierwszy.
 

Drodzy uczniowie klas czwartych, przed Wami próbny egzamin maturalny przygotowany przez Centralną Komisję Egzaminacyjną. To ostatnia szansa sprawdzenia poziomu przygotowania do egzaminu maturalnego. 
Zgodnie z  zaplanowanym przez CKE   harmonogramem odbywać się będzie w dniach: 
03.03.2021 - język polski
04.03.2021 - matematyka
05.03.2021 - język angielski
08.03.2021 - język niemiecki
Szczegółowe informacje  pojawią się w kolejnym komunikacie. 
 
=========================================================
 
UWAGA - Informacja dla absolwentów  ZSP1 przystępujących do egzaminu maturalnego w maju 2021 roku.
Bardzo proszę o uregulowanie wpłat za egzamin maturalny wynikający z aktualnych przepisów prawa oświatowego i przedstawienie w szkole dowodu wpłaty /ksero, skan, email/ do dnia 7 marca 2021 roku. Numer konta oraz informacje, które powinny być umieszczone na przelewie znajdują się na stronie OKE Łódź.
Urszula Seredyn-wicedyrektor
email: urszula.seredyn@zsp1.edu.pl
 

Uczniowie klas IV przystępujący w tym roku do egzaminu maturalnego winni podpisać dokument "Potwierdzenie zgodności danych przekazanych do OKE". Proszę o przybycie w tym celu do szkoły wg harmonogramu:
Klasa 4 Mtw oraz 4I - 5.02.2021 do P Kier.Szk. Praktycznego - Sylwii Błoch
Klasa 4 E oraz 4H - 8.02.2021 - do Wicedyrektor - Urszuli Seredyn
Klasa 4 MEt oraz 4IT - 9.02.2021 do Wicedyrektor - Urszuli Seredyn.
W wyjątkowych sytuacjach, gdyby uczeń nie mógł zgłosić się w wyznaczonym terminie proszę o niezwłoczne przybycie.


Minister Edukacji i Nauki  – Przemysław Czarnek ogłosił:

Podobnie jak w 2020 roku, nie odbędą się matury ustne z języków obcych, języków mniejszości narodowych i języka polskiego. Egzaminy zostaną przeprowadzone jedynie w części pisemnej. Taka forma testu będzie dostępna tylko dla maturzystów, którym wynik części ustnej egzaminu z danego przedmiotu potrzebna jest w postępowaniu rekrutacyjnym na uczelnię zagraniczną.
Nie będzie również obowiązku przystąpienia do egzaminu maturalnego z jednego przedmiotu dodatkowego na poziomie rozszerzonym. Uczniowie będą mieli też możliwość zmiany deklaracji przystąpienia do egzaminu maturalnego.


Próbna matura

Próbna matura z Wydawnictwem Operon odbyła się w naszej szkole w dniach 24-26.11.2020. Pisaliśmy ezgamin maturalny próbny z języka polskiego, matematyki, języka angielskiego i niemieckiego na poziomie podstawowym. Przystąpiło do niego 166 uczniów z klas 4.
Obecnie prace są sprawdzane przez nauczycieli uczących danego przedmiotu, a ich wyniki będą omawiane na zajęciach.
Od 2.12.2020 można odbierać arkusze egzaminacyjne przedmiotów rozszerzonych, które zamawialiście w pażdzierniku.
Budynek A, pokój 11 - od pani wicedyrektor Urszuli Seredyn.


Dla maturzystów pilne !!!Otwórz witrynę internetową https://www.vulcan.edu.pl/strona/deklaracje-411,
a następnie wybierz odpowiedni rodzaj deklaracji.

Dla obecnych uczniów „Deklaracja1a”.

Formularze deklaracji w pliku PDF pobrane ze strony WWW można wypełnić, a następnie wypełnione zapisać za pomocą programu Acrobat Reader XI (wersja 11).

W otwartym formularzu wpisujesz swoje dane osobowe oraz uzupełniasz pola dotyczące zdawanych przedmiotów.

Pamiętaj! – nie wolno pisać tylko wielkimi literami.

W polu identyfikator szkoły wpisujesz 101601-0731A.

Po wypełnieniu określonych pól zapisujesz na dysku plik z rozszerzeniem *.pdf.
W miejscu gwiazdki powinno być zapisane Twoje nazwisko , imię i klasę wg legendy:

A- 4Met,  B- 4IT,  C- 4Mtw,  D- 4H,  E-4E ,  F-4I.
Wydrukowaną deklarację należy podpisać własnym imieniem oraz nazwiskiem
i przekazać przewodniczącemu klasy wraz z wersją elektroniczną na pendrive.  Przewodniczący zgrywa na pendrive dla wszystkich uczniów z danej klasy i dostarcza zgrane pliki oraz wydrukowane deklaracje wicedyrektorowi szkoły Pani Urszuli Seredyn do dnia 29.09.2020. /wtorek/.

Biuletyn Informacji Publicznej
 
 

2023 technikum braz
2022 technikum braz

Projekty

logo zpodpisemUE 0609

25brygada
wat
 
logooscdr
CWKM logoopw logo
logo piony KM
 
EU flag Erasmus vect POS
 
CMI baner na stronę www
ecdl
  ose
szkola mistrzow programowania
sks   logo bezpieczna projekt
kulturabezp
 

Wywiadówki

20.09.2023 - kl. I
21.09.2023 - kl. II i kl. III
22.09.2023 - kl. lV i kl. V
16.11.2023 - kl. V
21.11.2023 - kl. IV

21.11.2023 - kl. l
23.11.2023 - kl. II i kl. III
20.12.2023 - kl. V
23.01.2024 - kl. II i kl. lII

24.01.2024 - kl. IV
25.01.2024 - kl. I
23.04.2024 - kl. I

24.04.2024 - kl. II i kl. lII
25.04.2024 - kl. IV

Dzwonki

1.    7.45   -  8.30
2.    8.35   -  9.20
3.    9.25   - 10.10
4.   10.20  - 11.05
5.   11.10  - 11.55
6.   12.15  - 13.00
7.   13.05  - 13.50
8.   13.55  - 14.40
9.   14.45  - 15.30
10. 15.35  - 16.20

Zespół Szkół Ponadpodstawowych Nr 1
97-200 Tomaszów Mazowiecki
ul. Św. Antoniego 29
www.zsp1.edu.pl


zsp1.sekretariat@onet.eu

Sekretariat (centrala):

tel: 44 7245515 
fax: 44 7242475

 

Ochrona danych osobowych

Dyrektor ZSP 1
mgr Dariusz Kwiatkowski

Wicedyrektor
mgr Jolanta Nikodemska

Wicedyrektor ZSP 1
mgr Urszula Seredyn

Wicedyrektor ZSP 1
mgr Iwona Poganowska

Copyright (c) ZSP nr 1. All rights reserved.
Designed by zsp1.edu.pl

Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce.

  
EU Cookie Directive plugin by www.channeldigital.co.uk